ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific

OVERZICHT


GoodWe Technologies Co.,Ltd, (hierna genoemd GOODWE) garandeert dat, met inachtneming van onderstaande uitsluitingen en beperkingen, het product dat GOODWE biedt correct functioneert gedurende een periode van

1. 5 jaar *beperkte garantie op omvormerproducten inclusief NS, SS, XS, DNS, DS, DSS, DT, SDT, LVDT, MS, SMT, LVSMT, MT, LVMT, HT, ES, A-ES, ESA, EM, ET, EH, EHR, BH, BP, BT en SBP series.

2. 2 jaar beperkte garantie op aanvullende producten inclusief Antenna, WIFI Kit, EzConverter, EzMeter, EzLogger, EzLogger Pro, Homekit, CT, SEC en SCB series.

Te beginnen vanaf de vroegste datum van beide onderstaande datums:

1. De datum waarop het product voor het eerst is geïnstalleerd.

2. 6 maanden na de productiedatum.

* De beperkte garantie is een fundamentele garantietoezegging van GOODWE aan de eindgebruikers. In bepaalde landen/regio's kunnen eindgebruikers aanspraak maken op een extra garantietoezegging (deze dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de fabrieksgarantie), die door de plaatselijke distributeur van GOODWE wordt verstrekt; indien als gevolg hiervan claims ontstaan, dienen deze te worden ingediend bij de plaatselijke distributeur. Houd er a.u.b. rekening mee dat deze versie van de beperkte garantie van GOODWE NIET de meest recente versie hoeft te zijn; raadpleeg a.u.b. de meest recente versie van de beperkte garantie van GOODWE op onze algemene website via https://en.goodwe.com/warranty.aspEEN KLACHT INDIENEN ONDER DE BEPERKTE GARANTIE VAN GOODWE


Wanneer de eiser een garantieclaim wil indienen, dient hij contact op te nemen met de plaatselijke distributeur bij wie hij het product heeft gekocht, of met de installateur die de omvormer heeft geïnstalleerd. Wanneer de eiser geen service van hen heeft kunnen ontvangen, of indien hij NIET tevreden is over de geleverde service, kan de eiser de serviceaanvraag extra kracht bijzetten door het aanmaken van een serviceticket en het indienen van een claim bij GOODWE via https://en.goodwe.com/warranty.asp. Houd er a.u.b. rekening mee dat GOODWE samenwerkt met meerdere distributeurs en installateurs over de hele wereld om een klantvriendelijke en tijdige service uit te voeren. Wij verzoeken u dan ook hen als standaard servicekanaal van GOODWE te behandelen en deze servicekanalen te gebruiken om uw garantieclaim in te dienen; GOODWE zal servicekanalen ondersteunen en controleren om te verzekeren dat wij klanten deze goede service bieden. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de plaatselijke distributeur, omdat hiernaar gevraagd kan worden.

1. Contactinformatie van de eiser, inclusief de naam van de persoon, het bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres en verzendadres.

2. Informatie over het/de defecte product(en), inclusief productmodel(len), serienummer(s), installatiedatum en de datum van de storing. Wij verzoeken u de claim binnen een maand na de datum van de storing in te dienen, anders zal Goodwe uw claim behandelen alsof u het recht op een garantieclaim hebt afgewezen.

3. Informatie over de installatie, inclusief merk, model en het aantal PV panelen; indien het defecte product een energieopslagsysteem is, zijn het merk en model van de batterijen ook noodzakelijk.

4. Foutmelding op het LCD-scherm (indien van toepassing) en aanvullende informatie over de storing/fout.

5. Beschrijving van acties die zijn ondernomen vóór de fout en gedetailleerde informatie betreffende eerdere claims (indien van toepassing).

GOODWE kan een inspectie ter plaatse laten uitvoeren om de oorzaak van de fouten te achterhalen. De eiser is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang, tijd en veiligheid voor de inspectie door een technicien van GOODWE of een gemachtigd derde bedrijf. GOODWE behoudt zich het recht voor de plaats niet te betreden wanneer een technicien van GOODWE het onveilig acht om dit te doen.HERSTEL


Indien binnen de garantieperiode een claim is ontvangen en het product een defect vertoont dat onder deze garantie valt, zal GOODWE naar eigen goeddunken één van de volgende herstelmogelijkheden kiezen:

1. Het probleem verhelpen door het wijzigen van configuraties of het updaten van software.

2. Het product repareren met reserveonderdelen.

3. Het product vervangen door een gloednieuw of vernieuwd product dat minimaal functioneel gelijkwaardig is aan het originele product, of een geüpgraded model dat functioneel gelijkwaardig of functioneel superieur is aan het originele product. Indien het apparaat binnen de garantieperiode is vervangen, zal de resterende garantieperiode automatisch gelden voor het vervangende product. Indien de resterende garantieperiode minder dan een jaar na de vervanging bedraagt, zal deze worden verlengd tot een garantie van een volledig jaar. Voor alle gevallen inzake de vervanging van een afzonderlijke omvormer dient de eiser voorafgaand aan de vervanging van de omvormer de noodzakelijke informatie te verzamelen en het RMA-rapport (middels het RMA-model van GOODWE) naar GOODWE op te sturen om de RMA-aanvraag te bevestigen.

4. Indien is gebleken dat het probleem is veroorzaakt door een onjuiste installatie, behoudt GOODWE zich het recht voor contact op te nemen met de originele installateur, opdat vóór de interventie door GOODWE een oplossing voor het probleem kan worden geboden, waarbij GOODWE de hieruit voortkomende kosten op de originele installateur mag verhalen indien deze er niet in slaagt een goede oplossing te bieden voor het probleem.

Alle onderdelen van het product of overige apparatuur die GOODWE vervangt, worden eigendom van GOODWE. Indien blijkt dat het product niet door deze beperkte garantie wordt gedekt, behoudt GOODWE zich het recht voor behandelingskosten in rekening te brengen. GOODWE kan voor het repareren of vervangen van het product producten gebruiken die nieuw, gelijkwaardig aan nieuw of vernieuwd zijn.WAT IS GEDEKT EN WAT IS NIET GEDEKT?


Tenzij er een speciale/bijzondere overeenkomst tussen GOODWE en de klant bestaat, worden door de beperkte garantie van GOODWE uitsluitend de kosten van hardwaremateriaal gedekt, zodat het apparaat opnieuw correct kan functioneren.

Transportkosten: in bepaalde gebieden zal GOODWE de kosten van het normale uitgaande en inkomende transport over land dekken tot een totaalbedrag (neem contact op met GOODWE voor het tarief) per afzonderlijk geval. De eiser dient alle extra kosten of kosten die ontstaan zijn door het gebruik van enige andere transportmethode te dekken. In sommige gevallen dient de eiser de terugzending van het vermeende defecte batterijsysteem naar GOODWE te organiseren, waarbij hij vooraf met GOODWE het verzendschema dient af te spreken. Omdat producten in een redelijke staat moeten worden verpakt, adviseert GOODWE verpakkingsmateriaal te gebruiken met dezelfde afmeting als de verpakking van het product op het moment van aankoop. Indien het vermeende defecte product niet is teruggezonden binnen 4 weken na het door de eiser ontvangen vervangende product en indien na het controleren van het teruggezonden product geen schade is ontdekt, zal GOODWE het vervangende product aan de eiser factureren samen met de levering en bijkomende servicekosten.

Kosten van servicewerkzaamheden ter plaatse: in sommige gebieden of zakelijke gevallen zal GOODWE, teneinde de eiser aan te moedigen de faciliteiten van de installateur te gebruiken om het probleem op te lossen, naar eigen goeddunken besluiten een korting aan te bieden (neem in dat geval contact op met GOODWE voor de prijs) aan de eiser of plaatselijke installateur/elektricien om de servicewerkzaamheden ter plaatse te dekken op grond van de volgende voorwaarden:

1. De korting is UITSLUITEND bedoeld voor de partij die het servicewerk ter plaatse inzake het vermeende defecte product heeft uitgevoerd.

2. Het vermeende defecte product is teruggezonden naar GOODWE en defect bevonden wat betreft de uitvoering of materialen tijdens het testen en de inspectie door GOODWE.

3. Voorafgaand aan het bezoeken van de plaats dient de eiser contact op te nemen met GOODWE in verband met een goedkeuring. Indien de plaats een afgelegen gebied is of indien de installateur niet in staat is op de betreffende plaats aanwezig te zijn, raadt GOODWE de eiser aan een plaatselijke elektricien in te schakelen om de service ter plaatse uit te voeren.

4. De servicekorting dient te worden geclaimd binnen 2 maanden vanaf de datum waarop de service ter plaatse door GOODWE is goedgekeurd.

Alle overige, voor compensatie in aanmerking komende, maar hiertoe niet gelimiteerde kosten als gevolg van directe of indirecte schade door het defecte product of overige faciliteiten van het PV-systeem of het verlies van de opwekking van elektriciteit tijdens de stoptijd van het product worden NIET gedekt door de beperkte garantie van GOODWE.UITZONDERINGEN OP DE GARANTIE


Onderstaande omstandigheden kunnen schade toebrengen aan producten, maar deze wordt NIET gedekt door de beperkte garantie van GOODWE.

1. Normale slijtage (inclusief, zonder beperkingen, slijtage van batterijen).

2. Defecten die plaatsvinden na afloop van de beperkte garantieperiode van het product (met uitsluiting van aanvullende overeenkomsten inzake een garantieverlenging).

3. Fouten of schade als gevolg van onjuiste installaties of handelingen, onderhoud dat door een onbevoegde installateur is uitgevoerd in strijd met de instructies van GOODWE, bijvoorbeeld onvoldoende isolatie als gevolg van een beschadigde DC-kabel.

4. Demontage, herstel of modificaties, uitgevoerd door een derde bedrijf/persoon dat/welke niet door GOODWE is gemachtigd. Gemodificeerde producten, gewijzigde designs of vervangen onderdelen die niet door GOODWE zijn goedgekeurd.

5. Fouten of schade als gevolg van onvoorziene omstandigheden, menselijke factoren of voorbeelden van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot stormachtig weer, overstromingen, te hoog voltage, ongedierte, ondeskundige hantering, misbruik, verwaarlozing, brand, water, bliksem of overige natuurinvloeden.

6. Voor producten die zijn uitgerust met de SPD-module is het, indien de bliksem zich buiten het SPD-beveiligingsgebied bevindt, niet mogelijk de omvormer te beschermen met als gevolg dat de beperkte garantie van GOODWE vervalt.

7. Vandalisme, krassen, labels, onherstvelbare markeringen, vervuiling of diefstal.

8. Gebruik dat niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften (VDE, IEC, enz.).

9. Fouten of schade die zijn veroorzaakt als gevolg van overige factoren die geen verband houden met de kwaliteit van het product.

10. Roest die verschijnt op de omvatting van het product als gevolg van ruwe omstandigheden. Fouten of schade als gevolg van de blootstelling aan zeekusten/zout water of enige andere agressieve atmosfeer of milieuomstandigheden zonder GOODWE's schriftelijke bevestiging/goedkeuring voorafgaand aan de installatie.

11. Ongevallen en invloeden van buitenaf.

12. Het combineren van opslagproducten van GOODWE met loodzuurbatterijsets of enige andere lithiumbatterijsets die niet vermeld staan in onze lijst met compatibele batterijen. Raadpleeg a.u.b. onderstaande link voor een gedetailleerde lijst met compatibele batterijsets. https://en.goodwe.com/Public/Uploads/sersups/Approved%20Battery%20Options%20Statement-EN.pdf

13. Tenzij er een speciale overeenkomst bestaat tussen GOODWE en de batterijfabrikant, is de installateur/systeemintegrator betreffende alle batterijsets die NIET staan vermeld in ons 'OVERZICHT VAN GOEDGEKEURDE BATTERIJOPTIES' maar de compatibiliteitstest met de GOODWE omvormer wel hebben doorstaan, verantwoordelijk voor het controleren van de veiligheid van de batterijen evenals voor de systeemprestatie en de betrouwbaarheid. GoodWe garandeert onder de voorwaarden van de beperkte garantie de prestatie van de omvormer gedurende normale werkomstandigheden en zal, indien van toepassing, beperkte technische ondersteuning bieden. GoodWe aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor een slechte werking van het systeem evenals voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

14. Een storing van het product dient niet aan GOODWE te worden gemeld binnen de vier weken waarin de storing is opgetreden.DEFECTEN DIE BUITEN DE GARANTIE VALLEN


Defecten die na afloop van de garantieperiode optreden, of die binnen de garantieperiode optreden maar onder bovenstaande uitzonderingen op de garantie vallen, worden door GOODWE beschouwd als defecten die buiten de garantie vallen. Voor alle defecten die buiten de garantie vallen, kan GOODWE een servicekostenvergoeding ter plaatse, onderdelen, arbeidskosten en logistieke kosten in rekening brengen aan de klant, zoals:

1. Servicekosten ter plaatse: reiskosten en tijd voor de technicien om de service ter plaatse te leveren evenals arbeidskosten voor de technicien die het defecte product repareert, onderhoudt, installeert (hardware of software) en debugt.

2. Vergoeding voor onderdelen/materialen: vervangingskosten van onderdelen/materialen (inclusief eventuele verzend- en administratiekosten).

3. Logistieke vergoeding: leveringskosten en overige, hieruit voortkomende kosten wanneer defecte producten door de gebruiker naar GOODWE zijn verzonden en/of gerepareerde producten door GOODWE naar de gebruiker zijn verzonden.OPTIES VOOR GARANTIEVERLENGING


Aanvullend op de beperkte garantie van 5 jaar die standaard bij de omvormerproducten wordt geleverd, biedt GOODWE opties voor garantieverlenging voor alle omvormers die via geautoriseerde distributiekanalen zijn gekocht. Een garantieverlenging van 10, 15 of 20 jaar van de beperkte garantieverlenging kan voor alle omvormers, maar niet later dan 6 maanden na de datum van de eerste installatie (of 12 maanden na de productiedatum), bij geautoriseerde distributeurs van GOODWE worden gekocht. Neem contact op met GOODWE voor de prijslijst van de garantieverlenging.

Bovendien wordt de garantie op alle omvormerproducten die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen automatisch verlengd tot een beperkte garantie van 10 jaar:

1. Omvormerproducten van de XS, DNS, SDT en MS-serie.

2. Het nominaal vermogen van de omvormer mag niet hoger zijn dan 20 KW.

3. De omvormer moet zijn aangesloten op het GOODWE SEMS-portaal en energieopwekkingsgegevens moeten met succes zijn geüpload naar de GOODWE-server.

4. Voor de omvormer geldt een standaardgarantie van 5 jaar.

5. De omvormer dient te zijn geïnstalleerd door een installateur die is gekwalificeerd als GOODWE PLUS+-installateur in één van de EU-landen, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen.

Tenzij er een speciale/bijzondere overeenkomst tussen GOODWE en de klant bestaat, worden door de verlengde garantie uitsluitend de kosten van hardwaremateriaal gedekt, zodat het apparaat opnieuw correct kan functioneren. Hiervan zijn alle inkomende/uitgaande transportkosten of vervangings-/servicekosten ter plaatse uitgesloten.

Alle overige, voor compensatie in aanmerking komende, maar hiertoe niet gelimiteerde kosten als gevolg van directe of indirecte schade door het defecte product of overige faciliteiten van het PV-systeem of het verlies van de opwekking van elektriciteit tijdens de stoptijd van het product worden NIET gedekt door de opties voor verlengde garantie van GOODWE.GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE


De beperkte garantievoorwaarden van GOODWE zijn alleen van toepassing op de apparaten die oorspronkelijk zijn aangeschaft bij door GOODWE geautoriseerde kanalen en geïnstalleerd zijn op de gedefinieerde bestemming binnen de landen van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland, tenzij er speciale garantievoorwaarden zijn overeengekomen tussen GOODWE en de directe koper. Voor de apparaten die voor een bepaald land/regio zijn verkocht maar in een ander land/regio zijn geïnstalleerd, vervalt de garantie als er voorafgaand aan de installatie geen sprake is van een schriftelijke bevestiging/goedkeuring door GOODWE.


BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOODWE


Deze beperkte garantie is van toepassing op producten die aangeschaft en geïnstalleerd zijn na juli 2020. Dit is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de eindgebruiker jegens GOODWE en de enige en exclusieve aansprakelijkheid van GOODWE met betrekking tot defecte producten. Deze beperkte garantie vervangt alle overige garanties en aansprakelijkheden van GOODWE, hetzij mondeling, schriftelijk, (niet-verplicht) statutair, contractueel, onrechtmatig of anderszins, inclusief, zonder beperkingen, en waar toegestaan door de toepasselijke wet, alle impliciete voorwaarden, garanties en overige bepalingen voor een toereikende kwaliteit of geschiktheid voor het beoogde doel. In elk geval zal deze beperkte garantie geen enkele van uw wettelijke (statutaire) rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving uitsluiten of beperken. GOODWE aanvaardt tot aan de door de toepasselijke wet(ten) toegestane omvang geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van of de corruptie van gegevens, verlies van winst, verlies van het gebruik van producten of de functionaliteit ervan, verlies van zaken, verlies van contracten, verlies van inkomsten of het verlies van vooruitbetaald spaargeld, verhoogde kosten of uitgaven of voor al het indirecte verlies of schade, hieruit volgend verlies of schade, speciaal verlies of schade of punitief verlies of schade. De aansprakelijkheid van GOODWE zal tot aan de omvang die is toegestaan door de toepasselijke wet beperkt zijn tot de aankoopwaarde van het product. Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door GOODWE of in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de aangetoonde nalatigheid door GOODWE.herz.: 2.4 20211013Europese garantie


Als u vragen heeft over de garantie van GoodWe, neem dan contact op met het serviceteam van GoodWe.
Klik hier om de contactgegevens voor uw regio te vinden.Abonneer je op nieuws
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS